ติดต่อเรา

Contact
Address:
123 ม.16 คลินิกทันตกรรมพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
Telephone: 043202623
Mobile Phone Number: 086-4582164